با آغاز طرح الکترونیکی سازی فرایندهای تولید و پرداخت اسناد درمانی:


با آغاز طرح الکترونیکی سازی فرایندهای تولید و پرداخت اسناد درمانی: با آغاز طرح الکترونیکی سازی فرایندهای تولید و پرداخت اسناد درمانی: نسخ و اسنادی که به شیوه الکترونیک تجویز و تهیه شود در ماه اول بعد از تحویل به بیمه سلامت پرداخت میشود

مدیرکل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی : به منظور ایجاد انگیزه در جهت تجویز و ارائه الکترونیک نسخ و خدمات توسط پزشکان و موسسات ، مطالبات آن دسته از پزشکانی که اقدام به ثبت الکترونیک نسخ نمایند ظرف مدت 10روز پس از تحویل به بیمه سلامت به صورت 100 % پرداخت خواهد شد .
هم اکنون دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک سازمان برای کلیه پزشکان طرف قرارداد بخش خصوصی فراهم شده است و این پزشکان میتوانند نسبت به تجویز الکترونیک اقدام نمایند.


تاریخ: 1400/01/28 07:25 ب.ظ | دفعات بازدید: 219